Privacy Beleid Kinderopvang De Bilt

Persoonsgegevens

Kinderopvang De Bilt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderopvang De Bilt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en blijven nemen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 
 • Wanneer u, om welke reden dan ook, besluit dat u de benodigde persoonsgegevens niet wilt verstrekken kunnen wij mogelijk de beoogde dienst niet leveren, dit geldt voor alle hierna genoemde categorieën. 

Als Kinderopvang De Bilt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 2 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of Leveranciers 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Kinderopvang De Bilt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinde; 
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
 • Het uitvoering geven aan of het verstrekken van een opdracht. 
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kinderopvang De Bilt de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • (Zakelijk) Telefoonnummer; 
 • (Zakelijk) E-mailadres; 
 • Bankrekeningnummer 
 • BSN.nrs ouders en kind 
 • Info rondom gezondheidsgegevens kind, zoals medicijngegevens en dieetwensen.

Uw persoonsgegevens worden door Kinderopvang De Bilt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens voor de financiële administratie 7 jaar bewaard. De NAWTE (naam, adres, woonplaats +postcode, telefoon en E-mailadres) gegevens worden na het versturen van de laatste jaaropgave verwijderd. 

De kinddossiers (NAWTE gegevens + eventuele persoonsgebonden gegevens zoals allergieën/medicijngebruik, pedagogische bevindingen) op de vestigingen worden na afloop van de overeenkomst vernietigd. 

Uitzondering hierop zijn de volgende situaties, kinddossier van kinderen met zorg in de sfeer van de onderstaande punten bewaren we vier jaar: 

 • Huiselijk geweld
 • Kindermishandeling
 • Seksueel misbruik
 • Situaties waarbij ouders de zorg niet delen en er tevens verder geen hulpinstanties bij zijn betrokken. 

Motivatie: Om later eventueel verantwoording af te kunnen leggen over ons handelen en tevens om mogelijke vragen om informatie aan andere instanties zoals CJG, politie en Veilig Thuis te kunnen verstrekken. 3 

Verwerking van persoonsgegevens van stakeholders en/of geïnteresseerden 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Kinderopvang De Bilt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kinderopvang De Bilt de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Kinderopvang De Bilt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als een stakeholder en/of geïnteresseerde. 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers 

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Kinderopvang De Bilt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • Werving en selectie van personeel. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De arbeidsovereenkomst 
 • Vrijwilligersovereenkomst
 • Stageovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kinderopvang De Bilt de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum 
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens
 • VOG (wettelijk verplicht) 
 • Diploma’s 
 • Referenties

De persoonsgegevens/personeelsdossiers worden bewaard tot twee jaar na beëindiging van het dienstverband. Tenzij de persoonsgegevens langer noodzakelijk zijn om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen. 

Persoonsgegevens van sollicitanten worden twee jaar in portefeuille bewaard, mits de sollicitant hiertegen bezwaar maakt. 

Loonbeslagen worden bewaard tot de opheffingsdatum. 

Correspondentie UWV, bedrijfsmaatschappelijk werker en bedrijfsarts wordt ook maximaal twee jaar bewaard. 

Bij de salarisadministratie worden de persoonsgegevens 7 jaar bewaard (wettelijke verplichting). 5 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partijo.a. voor: 

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma. 
 • Het verzorgen van de ouderportaal. 
 • Het verzorgen van de peuteropvangplaatsen door Gemeente De Bilt. 
 • Het verzorgen van salarisuitbetalingen. 
 • Het verzorgen van achterstallige betalingen . 
 • Het verzorgen de opleidingen EHBO-BHV, taaltoets 3F. 
 • Het uitzetten van medewerkers- en oudertevredenheidsonderzoeken. 
 • Spreekuur bezoek van de bedrijfsarts. 
 • UWV. 
 • Ten behoeve van de verzorging van de controle van de financiële administratie (accountants en de belastingdienst). 
 • ICT partijen ten behoeve van kind administratie, personeelsadministratie, financiële administratie, out source leverancier. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met bovenstaande partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met andere derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Kinderopvang De Bilt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens Kinderopvang De Bilt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze digitaal beschermde omgevingen; 
 • Alle papieren gegevens worden in afgesloten kasten bewaard. Op het Centraal Bureau van Kinderopvang de Bilt worden de sleutels tevens in een sleutelkastje bewaard (niet zichtbaar voor derden) en worden alle ruimtes ’s avonds afgesloten en beveiligd met een code. 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten, welke op beveiligde servers staan. 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Datalek 

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan. Ook is sprake van een datalek als niet redelijkerwijs kan worden uitgesloten dat deze gegevens onrechtmatig kunnen/zullen worden verwerkt. Bij een datalek zijn persoonsgegevens van de organisatie verloren gegaan of in verkeerde handen terecht gekomen. Wanneer hier, ondanks alle voorzorgsmaatregelen sprake van is, dan worden het datalek gemeld bij de adjunct directeur. Deze zal een onderzoek instellen en besluiten of de datalek gemeld dient te worden bij de autoriteit persoonsgegevens. Dit is afhankelijk van het soort gegevens en de grote van het datalek. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. In dit geval geven wij u een papieren uitdraai van de gegevens mee. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u eerder afgegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

Kinderopvang De Bilt  030-2251998   info@kinderopvang-debilt.nl 

Zoek een locatie

Peuteropvang

PO de Regenboog

Aeolusweg 8, 3731 XG De Bilt

Bekijk vestiging

Peuteropvang

PO van Dijck

Van Dijcklaan 4, 3723 CG Bilthoven

Bekijk vestiging

Peuteropvang

PO de Steenuiltjes

Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven

Bekijk vestiging

Peuteropvang

PO de Leeuwerik

Leeuweriklaan 1a, 3722 CT Bilthoven

Bekijk vestiging

Peuteropvang

PO de Theresia

Gregoriuslaan 4, 3723 KR Bilthoven

Bekijk vestiging

Peuteropvang

PO Oranje Welpen

Kees Boekelaan 16, 3723 BA Bilthoven

Bekijk vestiging

Kinderdagopvang

KDV de Bosuiltjes

Prof. Bronkhorstlaan 10 (terrein Berg en Bosch), Parkeerplaats 10, gebouw 98, 3723 MB Bilthoven

Bekijk vestiging

Kinderdagopvang

KDV de Leeuwerik

Leeuweriklaan 1a, 3722 CT Bilthoven

Bekijk vestiging

Kinderdagopvang

KDV van Dijck

Van Dijcklaan 4, 3723 CG Bilthoven

Bekijk vestiging

Kinderdagopvang

KDV de Steenuiltjes

Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven

Bekijk vestiging

Kinderdagopvang

KDV de Welpen

Kees Boekelaan 16, 3723 BA Bilthoven

Bekijk vestiging

Buitenschoolse opvang

BSO van Dijck

Van Dijcklaan 4 , 3723 CG Bilthoven

Bekijk vestiging

Buitenschoolse opvang

BSO de Leeuwerik

Leeuweriklaan 1a, 3722 CT Bilthoven

Bekijk vestiging

Buitenschoolse opvang

BSO IKC de Regenboog

Aeolusweg 8, 3721 XG De Bilt

Bekijk vestiging

Buitenschoolse opvang

BSO de Steenarend

Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven

Bekijk vestiging

Buitenschoolse opvang

BSO de Theresia

Gregoriuslaan 4, 3723 KR Bilthoven

Bekijk vestiging

Buitenschoolse opvang

BSO de Wilde Poema

Kees Boekelaan 16, 3723 BA Bilthoven

Bekijk vestiging

Buitenschoolse opvang

BSO de Nijepoort

Versteeglaan 144, 3737 XC Groenekan

Bekijk vestiging